OHAL KHK’sının geçerliliği yok, iptal edilmeli

Avukat Figen Albuga Çalıkuşu münhasıran kanunla düzenlenen konularda Cumhurbaşkanı’nın kararname çıkartamayacağını belirterek, Danıştay’a müracaat etti. 

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Kanunu’nda Olağanüstü Hâl (OHÂL) Kanun Hükmünde Kararnamesi  (KHK) ile de olsa Cumhurbaşkanı kararnamesi ile değişiklik yapılamayacağını kaydeden Çalıkuşu Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak tayin edilmesine dair Cumhurbaşkanı kararına yargıya taşıdı. 

“KENDİLİĞİNDEN ORTADAN KALKAR”

Çalıkuşu, dilekçesinde, “OHAL döneminde olağanüstü hâlin gerekli kıldığı konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabilir. Rektör ataması, OHAL döneminde olağanüstü halin gerekli kıldığı konulardan değildir. OHAL döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) karara bağlanmayan OHAL Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kendiliğinden kalkar.” tespitinde bulundu. 

Çalıkuşu, atama işleminin iptalini, Cumhurbaşkanlığı’ndan cevap beklenmeksizin yürütmesinin durdurulmasını ve ilgili işleme dayanak oluşturan kararnamenin anayasaya aykırılık iddiasının değerlendirilmesini talep etti.

Danıştay’da açılan davanın dilekçesinde, “Bu ülkenin bir bireyi ve aynı zamanda bir hukuk insanı sıfatımla, anayasa gereği hukuk devleti olduğu kabul edilen yaşadığım ülkemde, devletin yükümlülüklerini anayasa ve hukuka bağlı olarak yerine getirmesini beklemek, istemek ve takipçisi olmak hakkımdır.” denildi.

“ANAYASAYA AYKIRI”

2 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 1 Ocak 2021 tarihli, 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması, anayasaya ve YÖK Kanuna aykırıdır. Bu nedenle iptal istemli bu davayı açmaktayım.”

Çalıkuşu, dilekçesinde, anayasaya aykırılık iddialarını şöyle sıraladı:

1- Anayasanın 104’üncü maddesinde Cumhurbaşkanı’nın görevleri belirlenmiştir ve anayasanın uygulanmasını, devletin organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözeteceği de hüküm altına alınmıştır.

2- Anayasanın 104’üncü maddesinde “Anayasa’da münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi çıkarılamaz” düzenlemesi vardır.

3- Anayasa’nın 130’üuncu maddesinde ise, “Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır” düzenlemesi vardır.

4- Anayasa’nın bağlayıcı bu hükümleri gereği üniversitelere rektör ataması özel kanunun belirlediği usule göre yapılacaktır. Bu kanunun adı YÖK Kanunu’dur. Rektör ataması usulü YÖK Kanunu’nun 13’üncü maddesinde belirlenmiştir.

5- Gene Anayasa’nın bağlayıcı “münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi düzenlenemez” hükmü ve “ Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz’ hükmü gereği YÖK Kanunu’na dair düzenleme hakkında da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi düzenlenemez, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile rektör ataması yapılamaz.

Polis, Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak tayin edilmesine karşı çıkan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kampuse girişini engellemek için kapıyı kelepçe vurmuştu.

“OHAL KHK’SI KANUN HÂLİNE GETİRİLMEDİ”

6- Ancak görevi Anayasa’nın uygulanmasını sağlamak olan Cumhurbaşkanı tarafından, OHÂL Kararnamesi ile YÖK Kanunu’nun 13’üncü maddesinde değişiklik yapıldığı görülmektedir. Bu kararname 09.07.2018 tarihli 703 sayılı OHÂL KHK’dır.

7- 09.07.2018 tarihli, 703 Sayılı OHAL KHK sı ile YÖK Kanunu’nun 13’üncü maddesinde yapılan değişikliğe göre “Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır” düzenlemesi yapılmıştır. Bu OHAL KHK’sının kanunlaşması ise yapılmamıştır.

8- Bu davada iptalini talep ettiğim 01.01.2021 tarih, 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması da 09.07.2018 tarihli 703 Sayılı OHÂL KHK’sı ile yapılan değişikliğe göre gerçekleşmiştir. Ancak bu dayanak Anayasa’ya aykırı olduğu gibi, hâlihazırda yürürlükten kalkmış olmalıdır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ONAYI YOK

9- Anayasanın 120’nci maddesine göre;

“Olağanüstü hâllerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü hâlin gerekli kıldığı konularda, 104’üncü maddenin on yedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.

Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç olmak üzere; olağanüstü hâl sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülür ve karara bağlanır. 

Aksi hâlde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar.”

“OHÂL DÖNEMİ İLE İLGİSİ YOK”

10- Bu durumda özetle anayasa ve YÖK Kanunu hükümlerine; münhasıran kanunla düzenlenen konularda Cumhurbaşkanı kararname çıkaramaz. YÖK Kanunu’nda OHÂL KHK’sı ile de olsa Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile değişiklik yapılamaz. 

OHÂL döneminde olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılabilir. Rektör ataması, OHÂL döneminde olağanüstü halin gerekli kıldığı konulardan değildir. OHÂL döneminde TBMM’de karara bağlanmayan OHÂL Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kendiliğinden kalkar.

“KENDİLİĞİNDEN KALKTI”

Özünde 09.07.2018 tarihli 703 sayılı OHÂL KHK’sı ile YÖK Kanunu’nda değişiklik yapılamaz ise de YÖK Kanunu 13’üncü maddesini değiştiren 09.07.2018 tarihli 703 sayılı OHÂL Cumhurbaşkanlığı KHK’sı, OHÂL döneminin sona ermesi ile kendiliğinden kalkmıştır. 

Eş anlatımla iptalini dava ettiğim 01.01.2021 tarihli 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı’na dayanak olan, YÖK Kanunu’nun 13’üncü maddesini değiştiren 703 sayılı OHAL Cumhurbaşkanlığı KHK’sı yürürlükten kalkmıştır.

“REKTÖRLÜK TAYİNİNİN İPTAL EDİLMESİ GEREKİYOR”

11-Anayasa ve YÖK Kanunu hükümlerine açık aykırı olan, yasal hiç bir dayanağı bulunmayan 01.01.2021 tarih, 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı’nın iptali gerekir.

12- Açık hukuka aykırılık hali ile birlikte bu ağır hukuk kırımı, kamuoyunda yaşanan infiale göre telafisi imkansız zararların meydana gelmesi şartı da gerçekleşmiş olmakla 01.01.2021 tarih, 2021/16 sayılı Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararının, cevap süresi de beklenmeksizin yürütmesinin durdurulmasına da karar verilmesini talep ediyorum.

13- Devamla; Yukarıda ayrıntılı izah ettiğim üzere 09.07.2018 tarih 703 sayılı OHÂL KHK’sının YÖK Kanunu’nun 13’üncü maddesini kaldıran ve değiştiren hükümleri, anayasaya aykırı olduğundan, anayasanın 152’nci maddesine göre ‘Anayasaya aykırılık iddasında’ da bulunmaktayım. Takdir ve değerlendirme şüphesiz Sayın Daire’ye ait olacaktır.”

T24’ün haberine göre Çalıkuşu dilekçesinin sonunda, rektör atamasına dair Cumhurbaşkanlığı kararının iptalini, Cumhurbaşkanlığı’nın yanıtı beklenmeksizin yürütmesinin durdurulmasını, anayasaya aykırılık iddiasının değerlendirilmesini talep etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir